آیکن پست‌های پرلایک

پست‌های پرلایک

پویش های مسجدی

پویش های مسجدی

مسجدانه جذب عموم مردم با تخصص های مختلف ( همه مشاغل ) در مساجد

جذب عموم مردم با تخصص های مختلف ( همه مشاغل ) در مساجد

جذب عموم مردم با تخصص های مختلف در مساجد

مسجدانه مسابقات و نمایشگاه ها در مساجد

مسابقات و نمایشگاه ها در مساجد

هر نوع فعالیت از جنس برگزاری مسابقات مختلف به مناسبت های گوناگون

مسجدانه تجهیزات و وسایل مساجد

تجهیزات و وسایل مساجد

تجهیزات مسجد خیلی اوقات بلااستفاده می‌مانند. از این طریق می‌توان این تجهیزات را به بهره‌برداری عمومی رساند.

مسجدانه زیرساخت‌ها، فضاها و اماکن مسجد

زیرساخت‌ها، فضاها و اماکن مسجد

قسمت‌های مختلف مسجد می‌تواند مورد بهره‌برداری مردم محله یا گروه‌ها و شرکت‌های دیگر قرار بگیرد. در این قسمت مساجد می‌توانند فضاهای موجود مسجدشان را برای استفاده دیگران معرفی کنند.

مسجدانه اردوهای مسجدی

اردوهای مسجدی

عموم مساجد اردو برگزار می‌کنند. از این قسمت هم می‌توانند اطلاع رسانی کنند و هم جذب مخاطب.

مسجدانه خدمت رسانی به عموم مردم از طریق مساجد

خدمت رسانی به عموم مردم از طریق مساجد

خدمات عمومی مسجد را در اینجا معرفی کنید.

مسجدانه مشاوره و راهنمایی

مشاوره و راهنمایی

مشاوره و راهنمایی در مساجد

مسجدانه امور خیریه

امور خیریه

امور خیریه در مساجد

مسجدانه جذب عموم مردم با تخصص های مختلف ( همه مشاغل ) در مساجد

جذب عموم مردم با تخصص های مختلف ( همه مشاغل ) در مساجد

جذب عموم مردم با تخصص های مختلف در مساجد

مسجدانه مسابقات و نمایشگاه ها در مساجد

مسابقات و نمایشگاه ها در مساجد

هر نوع فعالیت از جنس برگزاری مسابقات مختلف به مناسبت های گوناگون